JAALALA JALLAAN JALLATE!|Biqilaa Amanuu-tiin

JAALALA JALLAAN JALLATE! . Kutaa 6ffaa . Qixxeessaa: Gali malee maarree erga deemtees bubbulteetta Haallikeemmoo akkami maatii godhatteettaa? . Kuulanii: Maatii kanaa… Hinqabu jedhee taa’uuf ammayyu abdii hin kunne Nan qaba jechuufis xalayaan naaf hin dhufne! . Qixxeessaa: Maal jettaa Kuulleekoo? haasaankee naaf hin galle Bultii ijaarrattee jireenya hin eegallee? . Kuulanii: Galma ga’uu baannus […]

Read more "JAALALA JALLAAN JALLATE!|Biqilaa Amanuu-tiin"